Info

De contributie van ons koor bedraagt € 16.00 per maand en er

geldt een opzeggingstermijn van 1 maand.

 

Wij repeteren elke dinsdagavond van 20:00 uur t.m. 22:00 uur en hebben

om  21:00 een kwartiertje pauze om koffie te drinken en bij te praten.

De repetities vinden over het algemeen plaats in de 

Drumpte Kerk (Ontmoetingskerk)  aan de Burgemeester Meslaan 92.

 

In onderstaande wetsartikelen zijn zaken vastgelegd over opzeggingen etc.

Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) 

 

De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofd pagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen


H U I S H O U D E L I J K   R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K   R E G L E M E N T

 

 

1. REPETITIES

 

De repetities worden gehouden op elke dinsdagavond van 20.00 -  22.00 uur, met uitzondering van de zomervakantie.

De repetities vinden doorgaans plaats in de kerk aan de Schaepmanstraat en plus minus één keer per maand in de Sint Maartenskerk. Het repetitierooster wordt vooraf bekendgemaakt.

Voor aanvang van de repetitie dient men de presentielijst te tekenen.

Het is noodzakelijk repetitieavonden, uitvoeringen en de jaarlijkse ledenvergadering zoveel mogelijk bij te wonen.

Een lid dient minimaal twee repetities direct voor een uitvoering te hebben bijgewoond om aan deze uitvoering mee te kunnen doen.

Bij verhindering dient dit tijdig aan één van de bestuursleden te worden doorgegeven. 

De koorleden dienen op tijd aanwezig te zijn.

Op repetitieavonden wordt de koffie/thee bij toerbeurt door twee leden verzorgd. Hiervoor ontvangen de leden ruim van te voren een ‘koffielijst’. Bij verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen. Bestuursleden zijn vrijgesteld van de koffiedienst.

Wanneer door een andere partij een lied wordt ingestudeerd, worden de overige leden verzocht rustig te zijn.

Om ± 21.00 uur is er een koffiepauze.

 

 

2. CONTRIBUTIE

 

De contributie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering, dit vastgestelde bedrag dient vooraf te worden overgemaakt op IBANummer: NL18INGB008240137 t.n.v. ProCanTi te Tiel.

Tijdens vakanties en/of ziekte wordt de contributie doorbetaald.

 

 

3. MUZIEK

 

Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangen de leden twee koormappen in bruikleen:

· Eén map met muziek ten behoeve van de repetities, en

· Eén map ten behoeve van de uitvoeringen.

Bij opzegging van het lidmaatschap dienen deze mappen en de muziek ingeleverd te worden bij de penningmeester van het koor. Indien dit niet gebeurt, wordt €10,00 in rekening gebracht.

Muziek wordt in plastic mappen (zgn. showtassen) in de koormap bewaard. Ieder nieuw stuk dient aan de linkerkant in de map te beginnen.

Bladmuziek is eigendom van het koor en mag daarom ook niet zonder toestemming worden vermenigvuldigd.

 

Het repertoire wordt door de muziekcommissie, bestaande uit vier leden, tezamen met de dirigent bepaald.

 

 

4. STEMBEOORDELING

 

Door de dirigent vindt voor nieuwe koorleden een stembeoordeling plaats. Ook kan op eigen verzoek een stembeoordeling plaatsvinden.

 

 

5. KOORKLEDING

 

De standaardkleding is voor de dames zwart (geen grijstinten, geen spijkerbroek) met een zilveren  speld. De keuze van het toilet is daarbij vrij. 

Voor de heren zwart pak, wit overhemd, bordeauxrode strik en zilveren 

reversspeld.

 

Speciale uitvoeringen/concerten (ter beoordeling van het bestuur)

De dames kunnen een zilveren accent toevoegen. Dit accent mag niet overheersend zijn bij de rest van de kleding. Verder is de vorm vrij.

De heren hebben voor dergelijke gelegenheden een zilveren vlinderstrik ontvangen.

 

Leden zijn voor de zilveren speld een borg verschuldigd van € 25,00.

Koorleden, die voor 1 januari 2006 lid zijn geworden hebben deze zilveren speld in bruikleen ontvangen en hiervoor een leenovereenkomst getekend. Deze leenovereenkomst blijft van kracht.

 

 

6. MUZIEKCOMMISSIE

 

a. De muziekcommissie bestaat uit vier leden. Bij voorkeur uit iedere stemsoort een afgevaardigde.

b. Tenminste één van de commissieleden heeft zitting in het bestuur.

c. Samen met de dirigent bepaalt de muziekcommissie het repertoire.

 

 

7. BEHEER VAN DE MUZIEK

 

a. Minimaal twee leden zorgen voor de muziek. Hetgeen inhoudt: kopiëren van nieuwe muziek, uitdelen en innemen etc. 

b. Betreffende leden zijn vrijgesteld van de koffiedienst.

 

 

8. AANMELDING

 

Aanmeldingen van nieuwe leden geschiedt schriftelijk door middel van een aanmeldingsformulier.

 

9. OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

· Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat.

· Bij opzegging van het lidmaatschap dienen binnen een maand na de schriftelijke opzegging de twee koormappen, muziek, koorspeld en eventueel de strik te zijn ingeleverd.

· Als alles in goede orde is ontvangen zal de penningmeester de betaalde borg terugbetalen.

· Een koorlid heeft de mogelijkheid om het lidmaatschap voor een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden op te schorten met behoud van speld, map, strik. Men dient het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen

 

 

10. VRIENDEN VAN PROCANTI

 

Vrienden van ProCanTi zijn begunstigers in de zin van artikel 5 tweede lid van de statuten, zij betalen jaarlijks minimaal € 25,00.

Hiervoor ontvangen zij:

· Minimaal 2 x per jaar een infobulletin (via mail of per post)

· Recht op een gratis toegangskaart van concerten georganiseerd door ProCanTi.

· Deelname aan reizen c.q. uitstapjes van het koor onder dezelfde voorwaarden als de koorleden.

 

 

11. VERSCHIL VAN MENING

 

Bij verschil van mening omtrent een in dit reglement voorkomende bepaling en in gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

 

Augustus 2014